malowanie linii


Co chcesz oznakowaæ?

parkingi zewnêtrznegara¿e wielostanowiskoweparkingi krytehale i drogi

Dziêkujemy za zainteresowanie nasz± ofert±!

Nasza firma zajmuje siê profesjonalnym projektowaniem iwykonawstwem poziomej i pionowej organizacji ruchuwewn±trz jak i na zewn±trz obiektów us³ugowych iprzemys³owych.

Pionowa i pozioma organizacja ruchu

  • Parkingi i gara¿e wielopoziomowe
  • Hale magazynowe i produkcyjne
  • Docelowe oznakowanie dróg
  • Bie¿nie, boiska sportowe oraz place zabaw
   K: 668 478 388      E: info@malowanielinii.pl      T: 071.722 06 76      F: 071.722 06 77